शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

Tuesday 30 May 2017

घन आकृती महत्त्वाची सूत्रे

========

1) इष्टीकाचित्ती  -

पृष्टफळ   =   [ 2lb + 2bh + 2lh ]

घनफळ    = l × b × h
----------------------------------------------
2)  घन

पृष्टफळ    =   6 × l²

घनफळ     = l × l × l  = l³
---------------------------------------------
3) वृत्तचित्ती / दंडगोल

वकृ पृष्टफळ  = 2πrh

एकूण पृष्टफळ = 2πrh  + 2πr²

घनफळ         = πr²h
----------------------------------------------
4)   शंकू  

वकृ  पृष्टफळ    =  πrl

एकूण पृष्टफळ  = πr² + πrl
                        = πr ( r + l )

घनफळ      = 1/3  × πr²h
----------------------------------------------
5) गोल

पृष्टफळ   =  4πr²

 घनफळ   = 4/3 × πr³
----------------------------------------------
6) अर्धगोल

वक्र पृष्टफळ = 2πr²

पृष्टफळ एकूण   = 3πr²

घनफळ    = 2/3 × πr³
---------------------------------------------
7)  पिरॉमिड

पृष्टफळ  =( पाया क्षे. )+1/2×lbn
                  (  n  -  पाया एकूण बाजु)

घनफळ   =  1/3 ×(पाया क्षे. )×h
----------------------------------------------
8)  बकेटाकृती घन

घनफळ  = 1/3×πh(r² +rR + R²)

r  - वरची ञिज्या ,R - खालची ञिज्या

==========================
📌  वरील सर्वच घनाकृतीत ....

l  -  लांबी / तिरकस उंची
b  - रूंदी
h  - उंची
r  - ञिज्या
π  - 22/7  or  3.14

==========================
श्री .प्रविण बनकर मो.8856046142