शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

Wednesday 31 May 2017

नवीन नियमाने तासिका नियोजन व संचमान्यता

नवीन नियमाने 1ते 10 वर्ग प्रत्येक वर्गाला 45 तासिका दररोज 8 तासिका पहली 40 मिनिटाची सात तासिका 35 मिनिटाची राहतील परिपाठ 10 मिनिट दररोज दररोज 8 तासिका शनिवारी 5 तासिका एकण =45 शैक्षणिक वर्ष 2017- 2018 पासून लागू

*सन २०१५- २०१६ ची संचमान्यता प्रत मिळाली असल्यास
*दि. २८ आँगस्ट २०१५ व ८ जानेवारी २०१६ हे जी.आर.बघावे म्हणजे आपल्याला कळेल,
इ १ ते ५ ची संचमान्यता स्वतंत्र
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) १ ते १९ ------- ------- ०० (शासनाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे)
२) २० ते ३० ------- ---- ०१
३) ३१ ते ६० ------- ---- ०२
४) ६१ ते ९० ------- ---- ०३
५) ९१ ते १२० ------- --- ०४
३० च्या पटीने विद्यार्थी संख्या

*६वी ते ८ वी साठी
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) ३ ते ३५ ------- ०२
२) ३६ ते १०५ ------- ०३
३) १०६ ते १४० ---- ०४
४) १४१ ते १७५ ---- ०५
५) १७६ ते २१० ---- ०६
ह्या पटीत शिक्षक भरती केली जाणार उदा . ६वी , ७ वी ,८ वी प्रत्येकी एक विद्यार्थी असला तरी दोन शिक्षक पदे मंजूर .
*९वी व १०वी साठी
४० विद्यार्थी मागे एक शिक्षक
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) २ ते ६० ------- ०३
२) ६१ ते १०० ---- ०४
३) १०१ ते १४० ---- ०५
४) १४० ते १८० ---- ०६
५) १८१ ते २२० ---- ०७
अश्या पध्दतीने ९वी व १० वी ची संचमान्यता मिळेल.सुरुवातीला दोन ते साठ (०२ ते ६०) विद्यार्थ्यांच्या मागे तीन शिक्षक पदे मंजूर
*फक्त ८ वी साठी
३५ मुलांमागे ०१ शिक्षक उदा.
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) ०० ते १९ ---- ००
२) २० ते ३५ ---- ०१
३) ३६ ते ७० ---- ०२
४) ७१ ते १०५ ---- ०३
५) १०६ ते १४० ---- ०४
ह्यांचा पुढे शाळा सुरु होणार आहेत
६ वीपासून व ९ वी पासून जर शाळा १ ली ते १२ वी असेल तर सयुक्तपणे एकच मुख्याध्यापक असू शकतो ,
पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापक पदासाठी शिक्षक संख्या मात्र यात इय्यता ५वीची शिक्षक संख्या धरली जात नाही.
शिक्षक संख्या - पर्यवेक्षक - उप HM
१) १६ ते ३० --- ०१ --- ००
२) ३१ ते ४५ --- ०१ --- ०१
३) ४६ ते ६० --- ०२ --- ०१
४) ६१ ते कितीही -- ०३ --- ०१
अशी असेल
*मुख्याध्यापक पदासाठी
९ वी व १० वीची विद्यार्थी संख्या ९० पेक्षा जास्त असेल तरच शाळेला मुख्याध्यापक मिळेल उदा.विद्यार्थी संख्या ९० च्या पुढे पाहीजे ,
जर शाळा ६ वी ते १० वी असेल तर विद्यार्थी संख्या १०० च्या पुढे असावी .
शिक्षकांची पदे शाळेत जेवढ्या वर्ग खोल्या आहेत तेवढे शिक्षक पदे मंजूर होतील ,त्यासाठी २८/३/२०१५ ,८/१/२०१६ ,व १३/१२/२०१३ चा GR बघावा .
उदा.१८ शिक्षक पदे मंजूर असतील तर १८ वर्ग खोल्या पाहीजे + ०१ पर्यवेक्षक + ०१ मुख्याध्यापक -- २० होतात . पुर्वी आपण तुकडी ची मान्यता घेत होतो तशी आता शिक्षक पदाला मान्यता घ्यावी लागेल ,
या पध्दतीने संचमान्यता नसल्यास शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे अपील करावे .
🔴विषयनिहाय तासिका 🔴
🔴विषयनिहाय तासिका 🔴
🔴(इ.१ली ,२री )🔴
1- प्रथम भाषा = 15
2- इंग्रजी =6
3 - गणित=12
4 - कार्यानुभव _4
5- कला शिक्षण =4
6 - शारीरिक शिक्षण =4
एकूण =45
🔴इ.३री,४थी 🔴
1 - प्रथम भाषा =12
2 - इंग्रजी =6
3 - गणित =8
4 - प अभ्यास (भाग १ व २)=9
5 - कार्यानुभव =4
6 - कला/संगीत =3
7 - शारीरिक शिक्षण = 3
एकूण = 45
🔴(इ.५ वी )🔴
1- प्रथम भाषा =6
2 - द्वितीय भाषा =6
3 - तृतीय भाषा =6
4 - गणीत =7
5 - प अभ्याअभ1 = 6
6 - प अभ्याअभ2 = 5
7- कार्यानुभव =3
8 - कला/संगीत =3
9 - शारीरिक शिक्षण =3
एकूण =45
----------------
🔴(इ.६वी,८वी )🔴
1- प्रथम भाषा = 6
2 - द्वितीय भाषा =6
3 तृतीय भाषा =6
4 - विज्ञान = 7
5- गणीत = 7
6 - सामाजिक शास्त्रे = 6
7 - कार्यानुभव = 3
8 - कला/संगीत = 2
9 -शारीरिक शिक्षण = 2
एकूण = 45
---------------🌷इ;9 वी 🌷
1)प्रथम भाषा -6
2)दिव्तिय भाषा व संयुक्त भाषा -6
3)तृतीय भाषा -6
4)गणित.बीजगणित"भूमिती -7
5)विज्ञाण व तंत्रज्ञान-7
6)सामाजिक शास्त्र -7
इतिहास व राज्यशास्त्र 4 ताशिका
भूगोल 3 ताशिका
शालेय श्रेणी विषय
7)आरोग्य व शारीरिक शिक्षण -2
8)स्वविकास व कलारसास्वाद -2
9)संरक्षण शास्त्र व एम.सी.सी स्कॉउट गाईड.नागरी संरक्षण वाहतूक सुरक्षा.एन.सी सी-2 * एकुण 45 तासिका  🍎🍑🍓🍏🍓🍓  🍎🍓  🌷🌷🌷10वी 🌹🌹 * 1)प्रथम भाषा -6 2)द्वितीय भाषा किंवा संयुक्त-4 3)तृतीय भाषा -6 4)माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान - 2 5)गणित (बीजगणित व भूमिती -7 6)विज्ञाण व तंत्रज्ञान -7
7)सामाजिक शास्त्र -6 ईतिहास व राज्यशास्त्र 3 तासिका भूगोल व अर्थशास्त्र 3 तासिका *शालेय श्रेणी विषय* 8)आरोग्य व शारीरिक शिक्षण -2 9)व्यक्तिमत्व विकास -2 10)कार्यशिक्षण/पूर्वव्यवसायिक अभ्यासक्रम -2 11) समाजसेवा /स्कॉऊट गाईड /नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा