शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

संचमान्यता नियमावली


दि. २८ आँगस्ट २०१५ व ८ जानेवारी २०१६ हे जी.आर नुसार....
इ १ ते ५ ची संचमान्यता स्वतंत्र
विद्यार्थी संख्या व मान्य शिक्षक :
१) १ ते १९ ------- ------- ०० (शासनाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे)
२) २० ते ३० ------- ---- ०१
३) ३१ ते ६० ------- ---- ०२
४) ६१ ते ९० ------- ---- ०३
५) ९१ ते १२० ------- --- ०४
३० च्या पटीने विद्यार्थी संख्या
***********************************
६वी ते ८ वी साठी :
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) ३ ते ३५ ------- ०२
२) ३६ ते १०५ ------- ०३
३) १०६ ते १४० ---- ०४
४) १४१ ते १७५ ---- ०५
५) १७६ ते २१० ---- ०६
ह्या पटीत शिक्षक भरती केली जाणार
उदा . ६वी , ७ वी ,८ वी प्रत्येकी एक विद्यार्थी असला तरी दोन शिक्षक पदे मंजूर .
***********************************
९वी व १०वी साठी :
४० विद्यार्थी मागे एक शिक्षक
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) २ ते ६० ------- ०३
२) ६१ ते १०० ---- ०४
३) १०१ ते १४० ---- ०५
४) १४० ते १८० ---- ०६
५) १८१ ते २२० ---- ०७
अश्या पध्दतीने ९वी व १० वी ची संचमान्यता मिळेल.
सुरुवातीला दोन ते साठ (०२ ते ६०) विद्यार्थ्यांच्या मागे तीन शिक्षक पदे मंजूर
***********************************
फक्त ८ वी साठी :
३५ मुलांमागे ०१ शिक्षक उदा.
विद्यार्थी संख्या मान्य शिक्षक
१) ०० ते १९ ---- ००
२) २० ते ३५ ---- ०१
३) ३६ ते ७० ---- ०२
४) ७१ ते १०५ ---- ०३
५) १०६ ते १४० ---- ०४
***********************************
६ वी पासून व ९ वी पासून जर शाळा १ ली ते १२ वी असेल तर सयुक्तपणे एकच मुख्याध्यापक असू शकतो ,
पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापक पदासाठी शिक्षक संख्या मात्र यात इय्यता ५वीची शिक्षक संख्या धरली जात नाही.
शिक्षक संख्या - पर्यवेक्षक - उप HM
१) १६ ते ३० --- ०१ --- ००
२) ३१ ते ४५ --- ०१ --- ०१
३) ४६ ते ६० --- ०२ --- ०१
४) ६१ ते कितीही -- ०३ --- ०१ अशी असेल
**********************************
मुख्याध्यापक पदासाठी :
९ वी व १० वीची विद्यार्थी संख्या ९० पेक्षा जास्त असेल तरच शाळेला मुख्याध्यापक मिळेल
उदा.विद्यार्थी संख्या ९० च्या पुढे पाहीजे ,
जर शाळा ६ वी ते १० वी असेल तर विद्यार्थी संख्या १०० च्या पुढे असावी .
शिक्षकांची पदे शाळेत जेवढ्या वर्ग खोल्या आहेत तेवढे शिक्षक पदे मंजूर होतील ,
त्यासाठी २८/३/२०१५ , ८/१/२०१६ व १३/१२/२०१३ चा GR बघावा .
उदा.१८ शिक्षक पदे मंजूर असतील तर १८ वर्ग खोल्या पाहीजे + ०१ पर्यवेक्षक + ०१ मुख्याध्यापक -- २० होतात पुर्वी आपण तुकडी ची मान्यता घेत होतो तशी आता शिक्षक पदाला मान्यता घ्यावी लागेल ,
या पध्दतीने संचमान्यता नसल्यास शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे अपील करावे