शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

रंजक शब्द खेळ

 पुढील शब्द वाचा व उलट         
         क्रमाने लिहून पुन्हा वाचा. 

             (१) वार - रवा   
             (२)कान- नका
             (३)साठ- ठसा
             (४)वात- तवा
             (५)काम- मका 
             (६)ताल- लता
             (७)सात- तसा
             (८)घाम- मघा
             (९)सार- रसा 
             (१०)मार- रमा
             (११)मात- तमा
             (१२)डाक- कडा
             (१३)डास -सडा
             (१४)हाच- चहा 
             (१५)चार- रचा  
             (१६)सान- नसा
             (१७)साप- पसा 
             (१८)लाभ- भला 
             (१९)भान -नभा
             (२०)वाद- दवा 
             (२१)नाच- चना
             (२२)राख- खरा
             (२३)वान- नवा
             (२४)हास- सहा 
             (२५)गात- तगा
             (२६)जात- तजा 
             (२७)साव -वसा
             (२८)हार- रहा
             (२९) क्षार- रक्षा
             (३०)लाच -चला 
             (३१) ऊन नऊ
             (३२) रवी -वीर 
             (३३)चुना- नाचु
             (३४)नाही- हीना
             (३५)जीभ- भजी 
             (३६)शाई- ईशा
             (३७)कोन -नको
             (३८)रूपा- पारू
              (३९) रेघ- घरे
              (४०) जाई- ईजा
              (४१)हेमा- माहे
              (४२)रेखा- खारे
              (४३)हेवा- वाहे 
               (४४)राज- जरा 
               (४५)रामा- मारा
               (४६) काटा- टाका
               (४७)कावा- वाका
               (४८)तीस-सती
               (४९)शीर- रशी
               (५०) भास- सभा
               (५१)दास- सदा 
               (५२)खास- सखा 
               (५३)रथ- थर 
               (५४)वारा- रावा
               (५५) जग- गज
               (५६) चावा- वाचा
                (५७)नदी- दीन 
                (५८)सूत- तसू 
                 (५९)नाता- ताना
                (६०)राशी- शीरा

   लेखन  शंकर चौरे. (प्रा.शि )
              जि. प.प्रा. शाळा बांडीकुहेर 
              ता. साक्री जि. धुळे